Author Archives: Editor Team

เขตพัฒนาพิเศษเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการที่จำเพาะของประเทศ และเป็นนโยบายที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว โดยการออกกฎหมายกำหนดพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษ และการให้สิทธิประโยชน์ผ่านทางมาตรการภาษี รวมทั้งนโยบายด้านแรงงาน เพื่อให้พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษมีความพร้อมต่อการลงทุน

สังคมผู้สูงอายุ: ความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ

การเข้าสู่สังคมสูงอายุมิได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กับประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วกำลังเผชิญเช่นเดียวกัน

การพัฒนาเครื่องมือติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคของไทย

บทความโดยดร. นรพัชร์ อัศววัลลภนายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ บทสรุปผู้บริหาร

Cashless Society…เทรนด์ใหม่ไร้เงินสด

บทความโดย สัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ บทสรุปผู้บริหาร สังคมไร้เงินสด

ทิศทางภาคบริการไทย สู่ยุคของ “Modern service”

ภาคบริการของไทยที่ยังพึ่งพิงแต่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมหากจะหวังพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะในระยะยาวอาจจะมีข้อจำกัดด้านอุปทาน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นภาคบริการยังมิติทางกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคบริการมากยิ่งขึ้น

บทความนี้จึงนำเสนอแนวคิด Smart City ในการพัฒนาสังคมเมืองทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้ ICT รวมทั้ง Emerging Technologies เช่น Big Data Artificial Intelligence และ Internet of Things (IoT) เป็นต้น เข้ามาปฏิรูประบบการจัดการต่างๆ ในเมือง เพิ่มประสิทธิภาพของ Insight เพื่อช่วยในการตัดสินใจของ Social Planner รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตคนเมือง

ปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ส่งผลให้ความแข็งแกร่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวลดลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การที่เศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับสูงนั้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เกิดขึ้นมายาวนาน

สำหรับบทความนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลพื้นฐานและสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการ OBOR รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยกับกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องในโครงการ OBOR ผ่านช่องทางการค้า ตลอดจนนำไปสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษาในสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติมาช่วยในการคาดการณ์ผลต่อเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย

เงินสะสมของรัฐบาลท้องถิ่นแท้จริงเป็นอย่างไร

160/163