Category Archives: Fiscal and Tax

ตอนที่ 1 ความยั่งยืนทางการคลังและทิศทางนโยบายการคลังในยุคหลังโควิด-19 ของกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องความยั่งยืนด้านหนี้ บทความโดยนวพล 

การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในหลายด้าน ดังนั้น นานาประเทศจึงเลือกใช้มาตรการจัดเก็บภาษีหลุมฝังกลบในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการจัดเก็บภาษีหลุมฝังกลบบางประการ แต่หากปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบให้ดีขึ้น การจัดเก็บภาษีดังกล่าวอาจเหมาะสมที่จะเป็นนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตได้

ภาษีทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

It is generally recognized that property tax or land and buildings tax is a main source of government revenues that are used to fund community services, such as education, public health, and social welfare. The property tax is also an important tool in promoting land management, stabilizing property price, and supporting fiscal decentralization.

ภาษีทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าภาษีทรัพย์สินหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลที่นำไปใช้เป็นงบประมาณเพื่อพัฒนางานบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งบริการสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ภาษีทรัพย์สินยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดิน รักษาเสถียรภาพราคาอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการกระจายอำนาจทางการเงินและการคลัง

ปัญหามลพิษทางอากาศนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกไปในทางลบ ทั้งประเด็นฝุ่นละอองอันกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชากร และปัญหาโลกร้อนที่เป็นประเด็นสำคัญของประชาคมโลกที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศดังกล่าวและเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในประเด็นฝุ่นละออง คณะรัฐมนตรีได้มติให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2562

tax

ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่รายได้ของภาครัฐ โครงสร้างความเป็นธรรมของระบบเศรษฐกิจ และเป็นปัญหาระดับโลกที่หน่วยงานภาครัฐต้องแก้ไขจัดการ ซึ่งการออกแบบนโยบายภาษีเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามภาระที่แท้จริงนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ดังนั้น ความเข้าใจในปัจจัยและคุณลักษณะที่จะส่งผลให้บุคคลและนิติบุคคลมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงภาษี (หรือชำระภาษีอย่างถูกต้อง) จะเป็นข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เพื่อการพิจารณาออกแบบนโยบายภาษีต่อไป

ผลสำรวจการประเมินมาตรการกระทรวงการคลัง กรณีศึกษา มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

ผลการประเมินมาตรการพบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศทั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2563 มีสัดส่วนลูกค้าที่ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและยอดขายของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 6%-20%

ส่องนโยบายภาษีของผู้สมัครพรรคเดโมแครตผู้เสนอเป็นตัวแทนพรรคเข้าแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2563

นโยบายภาษีของผู้สมัครพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับรัฐบาลกลางโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนชนชั้นกลางและช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยมากขึ้น อย่างไรก็ดีข้อเสนอส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้สูงและบริษัทขนาดใหญ่

หวย กินแล้วแบ่งรัฐบาล

การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คำนวณเงินในกระเป๋ากันให้ดีก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปตอนสิ้นเดือนก็เป็นได้

ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Tax) จำเป็นหรือไม่?

อะไรคือ Carbon Border Tax? บทความนี้จะเล่าถึงความเป็นมา รวมถึงผลศึกษาผลกระทบการจัดเก็บภาษีคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและต่อประชาชนในกลุ่มต่างๆ

10/13