Category Archives: Policy Landscape

ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Tax) จำเป็นหรือไม่?

อะไรคือ Carbon Border Tax? บทความนี้จะเล่าถึงความเป็นมา รวมถึงผลศึกษาผลกระทบการจัดเก็บภาษีคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและต่อประชาชนในกลุ่มต่างๆ

มาตรการการเงินการคลังอาเซียนในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

การเกิดขึ้นของโรค COVID-19 นอกจากจะบังคับให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันยังบังคับให้มีการปรับรูปแบบการดำเนินนโยบายสาธารณะและนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อคิดในการดำเนินโยบาย Universal Basic Income (UBI): ถอดบทเรียนจากงานศึกษาของธนาคารโลก

การให้เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างถ้วนหน้า (Universal Basic Income: UBI) เป็นหนึ่งในรูปแบบการช่วยเหลือทางสังคมซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UBI มักถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการว่างงานที่กำลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Unemployment)

COVID-19

นี่คงเป็นจดหมายที่เขียนยากที่สุดฉบับหนึ่งในชีวิตของผม ไม่เพียงเพราะห่างเหินมานานและคุ้นชินกับโลกดิจิทัลที่ตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างแบบทันทีทันใดเท่านั้น แต่เพราะบรรยากาศของบ้านเมืองในตอนนี้ยังทำให้ผมสับสนอึดอัด และไม่มั่นใจต่อหนทางข้างหน้า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสองชาติมหาอำนาจในปีที่ผ่านมา

ขอฝากให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษี มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของเราด้วยการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอย่าลืม 1) ตรวจสอบความถูกต้องการใช้ประโยชน์ 2) ตรวจสอบ ความถูกต้องในการคำนวณภาษี และ 3) เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ อปท. ได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นกันนะ

Blockchain

ในประเทศไทยอาจสามารถดำเนินการระยะเวลาอันสั้นกว่าในอดีต ทั้งนี้ ยังอาจขยายผลไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความร่วมมือในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และหากสามารถนำระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับ ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งการรับชำระภาษี การคืนเงินภาษี รวมถึงการควบคุมการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย

Rcep Melbourne

ความเป็นมาของการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในภาพรวม จากนั้น ค่อยเจาะลึกในประเด็นการเจรจาจัดทำร่างภาคผนวกการค้าบริการด้านการเงิน โดยเล่าถึงกลไกการเจรจา รวมถึงสาระสำคัญของร่างภาคผนวกดังกล่าว และปิดท้ายด้วยแนวทางการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในอนาคต

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบอื่นๆ ได้ โดยผู้บริโภคจะได้รับการดูแลในส่วนของการทำสัญญาที่เป็นธรรมการติดตามทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทำการแฮกเบาๆ กับทีมของสรรพากรเพื่อหาปัญหาด้านภาษีของประเทศไทย เราค้นพบว่า ‘ภาษีไทยไม่ถูกใจประชาชน’ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจ่ายภาษี

FinTech Startups เหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการ Reshape โลกของ SMEsได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เลยหากปราศจากเส้นทางเดินที่ภาครัฐได้เปิดไว้ให้อย่างเหมาะสม

50/60