Category Archives: World

บทความโดยวรรณวิภา แสงสารพันธ์ ข้าวเป็นธัญพืชที่ประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย และการปลูกข้าวนั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับวัฒนธรรมไทยมากว่า

ตอนที่ 2 ความยั่งยืนทางการคลังและทิศทางนโยบายการคลังในยุคหลังโควิด-19ของกลุ่มประเทศที่มีความยั่งยืนด้านหนี้ บทความโดยนวพล ภิญโญอนันตพงษ์ลิขิต

บทความโดยจรรยา ส่งสัมพันธ์ บทนำ ประเทศเยอรมันเป็นประเทศแรกที่ได้เริ่มใช้ระบบประกันสังคม จากปรัชญาและหลักการพื้นฐานสำคัญของระบบการเมืองเยอรมันในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม

บทความโดยนายธณัฐ พวงนวมนายวณัช บัณฑิตาโสภณ เป็นที่ทราบกันว่า ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจร

บทความโดยจรรยา ส่งสัมพันธ์ บทนำ บริษัทที่ปรึกษา Mercer

20/87