Category Archives: World

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalisation for Digital Economy) เป็นหนึ่งในสองประเด็นหลักที่ประเทศไทยต้องการผลักดันในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Process: APEC FMP) ในปี 2022

บทความนี้ขอหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในส่วนของ “สหรัฐอเมริกา” และ “สหภาพยุโรป” ซึ่งถือเป็นประเทศผู้นำของโลกในการผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการต่อยอดไปใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการออกนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทยได้

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจำปี 2565 กระทรวงการคลังในฐานะประธานการประชุมได้กำหนดประเด็นสำคัญ (Priorities) ที่ต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” ได้แก่ 1) การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และ 2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)

The World Bank published a comprehensive report in July 2021: “Towards Social Protection 4.0: An assessment of Thailand social protection and Labor market systems”. This report makes recommendations for strengthening Thailand’s social protection and labor market systems in four areas

การพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะมาจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่นั้นๆ ดังตัวอย่างกรณีประเทศสเปน และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ อย่างมาก แต่แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแบบดั่งเดิมจะใช้ประเมินผลกระทบในภาพรวม (Macroeconomic Level) อาจไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบในระดับจุลภาคได้ (Microeconomic Level) ดังนั้น คณะผู้เขียนจึงได้พัฒนาแบบจำลองการระบาด Susceptible, Infectious, Recovered (SIR) ขึ้นเพื่อคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ และแบบจำลอง Agent-Based Modeling (ABM) ซึ่งใช้จำลองสถานการณ์และวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Agent ในระบบเศรษฐกิจเชิงจุลภาค (Micro Simulation Modelling) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายแบบมีกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Policy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เขียนได้ใช้โอกาส หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Columbia เข้าฝึกงานกับ “องค์การสหประชาชาติ” (United Nations : UN) ณ กรุงนิวยอร์ก เป็นเวลาราวสองเดือนเศษ ก่อนเดินทางกลับมาชดใช้ทุนหลวงในประเทศไทย

เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีงบประมาณรวม 2.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินให้เปล่า (grant) เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร บาร์ รถขายอาหาร และธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนให้ความสำคัญกับธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากชาวอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มทำงานครั้งแรกในร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่

krabi4 (1)

จังหวัดกระบี่ หนึ่งในจังหวัดที่เราหลงเสน่ห์ไม่เคยเลือนหาย เป็นจังหวัดที่จะต้องไปเที่ยวทุกปี และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน… แต่สำหรับปีนี้มีความพิเศษตรงที่เราได้ใช้สิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ในการไปท่องเที่ยว ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” นี้ เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) โดยให้ประชาชนได้ออกมาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ในจังหวัดที่ได้ไปท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ

โอลิมปิก

การได้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิก นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศเจ้าภาพยังต้องแบกรับความเสี่ยงอย่างมาก ทั้งด้านต้นทุนการจัดโอลิมปิก ความไม่แน่นอนของการได้จัดมหกรรมกีฬา และค่าดูแลรักษาที่ผูกพันระยะยาว เป็นต้น

70/72