Economic Data Innovation

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของนโยบายสวัสดิการสังคม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1/6/2023
แรงงานไทย…. ฟื้นตัวแล้วหรือยัง
1/6/2023
เจาะลึก…
การวิเคราะห์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ด้วยภูมิสารสนเทศศาสตร์
19/12/2022
เจาะลึก…ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
12/7/2022
เจาะลึก…Cluster Analysis:
ความพร้อมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
12/7/2022
เจาะลึก…การบริโภคของครัวเรือน
18/05/2022
เจาะลึก….มุมมองหนี้ครัวเรือนไทย
ผ่านสัดส่วนภาระในการชำระหนี้ต่อรายได้
18/04/2022
ทำความรู้จัก…ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2
6/1/2022
ทำความรู้จัก…ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1
30/12/2021
Cluster Analysis…การท่องเที่ยวไทย
18/08/2021
เจาะลึก…การกระจายวัคซีนโควิด-19
ขณะนี้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดมากที่สุด ?
12/8/2021