สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 108
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (E-Book)

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในปี 2565 นี้ วารสารการเงินการคลัง (วารสารฯ) ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 34 แล้ว และในฉบับนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่วารสารฯ ได้มีการเผยแพร่ในรูปออนไลน์ (E-Book) ซึ่งในครั้งนี้ ทีมงานได้มีการเปลี่ยนช่วงเวลา เลื่อนการจัดทำเล่มและการเผยแพร่วารสารฯ ให้เร็วขึ้น จากกำหนดการเดิมที่เคยเผยแพร่ในช่วงสิ้นไตรมาสมาเป็นเผยแพร่ต้นไตรมาส เพื่อความทันการณ์ของเนื้อหา วิชาการ และทันต่อความต้องการของผู้เขียนและผู้อ่านครับ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ


วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 108 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (E-Book) ฉบับนี้ ยังคงประกอบไปด้วยสาระ ครบรส มีความเป็นสากล แต่ไม่ละทิ้งมุมมองในเชิงภูมิภาค อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาในด้านการคลัง ทำให้ในวารสารฯ ฉบับนี้ มีบทความที่เกี่ยวกับประเด็นภาษี ถึง 3 บทความ ได้แก่ ปัจจัยที่ทำให้ (ไม่) อยากเลี่ยงภาษี ปัญหามลพิษอากาศกับมาตรการภาษี และภาษีทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน นอกจากนี้ ในยุคที่ปัจจุบันอะไร ๆ ก็เป็นดิจิทัล ในวารสารฯ ฉบับนี้ ยังมีบทความที่วิเคราะห์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยใช้ ปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning อีกทั้งยังมีเป็นความเป็นสากล โดยมีบทความที่ทบทวนวรรณกรรม Towards Social Protection 4.0 และเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่ในต่างประเทศ และไม่ละทิ้งมุมมองในภูมิภาค โดยมีบทความเกี่ยวกับ ขอนแก่นโมเดล (KhonKaen Smart City) และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังมีงานเขียนจากนักศึกษาที่มาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณนักเขียนและทีมงานทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวารสารฉบับนี้ จะเห็นได้ว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกท่าน ทุกวัยและทุกอาชีพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความผ่าน วารสารการเงินการคลัง พื้นที่ความคิด เศรษฐกิจการคลัง ของคนทันสมัย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
29 มกราคม 2565