สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (E-Book)

ในโอกาสที่กระทรวงการคลังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2565 วารสารการเงินการคลัง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความวิชาการเพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค สอดรับกับบรรยากาศความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในขณะนี้

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Process: APEC FMP) เป็นการประชุมหารือระหว่างสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงินในระดับภูมิภาค รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งในครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน (Advancing Digitalization, Achieving Sustainability)” ประกอบด้วย การประชุมที่สำคัญ 3 การประชุม ได้แก่ (1) การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: APEC FCBDM) (2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC  Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) และ (3) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM

ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือเอเปคในสาขาที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ รวมถึงประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในส่วนของข้อริเริ่มที่อยู่ภายใต้กรอบการประชุม APEC FMP ปี 2565 นี้ นั้น จะมีการหารือและกำหนดประเด็นสำคัญ (Priorities) 2 ประการ คือ (1) การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และ (2) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)

เนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการประชุมครั้งนี้จะเป็นอย่างไร โปรดพลิกอ่าน ได้ในวารสารการเงินการคลัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (E-Book) ฉบับนี้ ซึ่งเราได้รวบรวม ข้อมูลที่มีความชัดเจน และหลากหลาย เพื่อร่วมมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างสรรค์ภาคการเงินการคลังที่ยั่งยืนไปด้วยกันครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
29 เมษายน 2565