สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 111 ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (E-Book)

สวัสดีครับ กลับมาพบกับวารสารการเงินการคลังอีกครั้ง ในฉบับที่ 111 ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ปีที่ 34 โดยฉบับนี้นับเป็น E-Book ฉบับที่ 6 และเป็นฉบับสุดท้ายของปี 2565 แล้วครับ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

วารสารการเงินการคลังฉบับนี้ ยังคงมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยสาระที่หลากหลายเช่นเดิม โดยมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศ ได้แก่ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและการเติบโตของประเทศเวียดนาม การหาตัวผู้มีรายได้น้อยของฟิลิปปินส์ การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และเรื่องของเศรษฐกิจภูมิภาค ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวไมซ์ในภาคเหนือ เชียงใหม่โมเดล สกลนครโมเดล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร และโครงการวังจันทร์วัลเล่ย์ของจังหวัดระยอง อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคและความเหลื่อมล้ำของไทย นอกจากนี้ยังมีเกร็ดสาระที่จะมาแนะนำเคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับการเลือกประกันภัยให้ตรงใจอีกด้วยครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้เขียน ผู้อ่าน ทีมงาน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วารสารการเงินการคลังทุกฉบับที่ผ่านมาเป็นอย่างสูงครับ เรายังคงเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาร่วมนำเสนอสาระความรู้ทางเศรษฐกิจกับวารสารการเงินการคลังอยู่เสมอ โดยท่านสามารถส่งบทความมาเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาของทางวารสารซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงติดต่อมาที่ Email: fpojournaleditor@gmail.com นอกจากนี้ หากท่านไว้วางใจให้วารสารการเงินการคลังเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อเข้ามาทาง โทรศัพท์ 092 258 6782 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
31 ตุลาคม 2565