สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 114 ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (E-Book)

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ วารสารการเงินการคลัง โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 114 ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ในปีที่ 35 แล้วนะครับ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

โดยในวารสารการเงินการคลังปีที่ 35 ฉบับที่ 114 ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ฉบับ e-Book ล่าสุดนี้ จะประกอบไปด้วย ประเด็นทางการคลัง การเงิน และเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยบทความที่เกี่ยวกับด้านการคลัง ได้แก่ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายสวัสดิการสังคม: กรณีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โฉมหน้าใหม่กติกาภาษีของโลก: ความท้าทาย และผลกระทบต่อประเทศไทย ด้านการเงิน อาทิ การประเมินผลกระทบกรณีการทำธุรกรรม Escrow ในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด-19 และบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ แนวโน้มอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยในอนาคต ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาขอนแก่นเป็นนครหลวงอินโดจีนและมุมมองการพัฒนาภาคอีสานแบบคลัสเตอร์ (Cluster)


สุดท้ายนี้ วารสารการเงินการคลังฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีนักเขียน ผู้อ่าน ทีมงาน และผู้สนับสนุน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวารสารฉบับนี้เป็นอย่างสูงครับ หากท่านใดสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความผ่านวารสารการเงินการคลัง ขอให้ท่านส่งบทความผ่านเข้ามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : fpojournaleditor@gmail.com นอกจากนี้ หากท่านไว้วางใจให้วารสารการเงินการคลังเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อเราเข้ามาทางโทรศัพท์ 092 258 6782 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
31 กรกฎาคม 2566