Tag Archives: ญี่ปุ่น

ในปัจจุบัน หน่วยงานท้องถิ่นในต่างประเทศได้ดำเนินโครงการการระดมทุนสาธารณะ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการบริการสาธารณะอีกด้วย

โอลิมปิก

การได้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิก นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศเจ้าภาพยังต้องแบกรับความเสี่ยงอย่างมาก ทั้งด้านต้นทุนการจัดโอลิมปิก ความไม่แน่นอนของการได้จัดมหกรรมกีฬา และค่าดูแลรักษาที่ผูกพันระยะยาว เป็นต้น

คำเตือน: บทความนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ “มุม” ของญี่ปุ่นที่ซุกซ่อนอยู่และอาจไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน

3/3