Tag Archives: นรพัชร์ อัศววัลลภ

บทความโดยดร.นรพัชร์ อัศววัลลภดร.กวิน เอี่ยมตระกูล บทสรุปผู้บริหาร ตัวคูณทางการคลัง

บทความโดยดร.นรพัชร์ อัศววัลลภนางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

บทความโดยดร.นรพัชร์ อัศววัลลภนางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินบทบาทในฐานะองค์กรเอกชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

10/29