Tag Archives: ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

การตลาดธนาคารกลาง : กรณีศึกษาการสื่อสารด้วยข่าวและสื่อออนไลน์

ผลจากการศึกษานี้ได้นำเสนอตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ TalkWalker ในการวิเคราะห์ 3 กรณีศึกษา ได้แก่ (1) กรณีของข่าวอัตราแลกเปลี่ยน (2) กรณีของข่าวการผ่อนเกณฑ์มาตรการ Loan to Value Ratio (LTV) กับราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ (3) กรณีของข่าวภาวะเศรษฐกิจกับดัชนี SET100 ผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ Virality Map เพื่อศึกษาลักษณะการแพร่กระจายของข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา และการประยุกต์ใช้ดัชนีแสดงทัศนคติต่อข่าวสาร (Social Media Sentiment) สามารถแสดงถึงรายละเอียดเชิงลึกของบทบาทของข่าวสารที่แพร่กระจายและส่งผลกระทบได้โดยละเอียด

วิถีใหม่ในการพยากรณ์อัตราการว่างงานไทย ด้วยข้อมูลจาก Google Trends และ Twitter

อัตราการว่างงานของไทยมีความสัมพันธ์กับข้อมูลจาก Google Trends มากกว่าข้อมูลจาก Twitter ทุกข้อมูล โดยข้อมูลจาก Google Trends ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานมากที่สุด คือ คำว่า “ว่างงาน” ส่วนข้อมูลจาก Twitter คำว่า “สัมภาษณ์งาน” มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด

3/3