Tag Archives: ภัทร ภัทรประสิทธิ์

Blockchain

ในประเทศไทยอาจสามารถดำเนินการระยะเวลาอันสั้นกว่าในอดีต ทั้งนี้ ยังอาจขยายผลไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความร่วมมือในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และหากสามารถนำระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับ ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งการรับชำระภาษี การคืนเงินภาษี รวมถึงการควบคุมการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย

1/1