Tag Archives: ภาษี

ภาษีทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

It is generally recognized that property tax or land and buildings tax is a main source of government revenues that are used to fund community services, such as education, public health, and social welfare. The property tax is also an important tool in promoting land management, stabilizing property price, and supporting fiscal decentralization.

ภาษีทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าภาษีทรัพย์สินหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลที่นำไปใช้เป็นงบประมาณเพื่อพัฒนางานบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งบริการสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ภาษีทรัพย์สินยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดิน รักษาเสถียรภาพราคาอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการกระจายอำนาจทางการเงินและการคลัง

tax

ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่รายได้ของภาครัฐ โครงสร้างความเป็นธรรมของระบบเศรษฐกิจ และเป็นปัญหาระดับโลกที่หน่วยงานภาครัฐต้องแก้ไขจัดการ ซึ่งการออกแบบนโยบายภาษีเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามภาระที่แท้จริงนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ดังนั้น ความเข้าใจในปัจจัยและคุณลักษณะที่จะส่งผลให้บุคคลและนิติบุคคลมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงภาษี (หรือชำระภาษีอย่างถูกต้อง) จะเป็นข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เพื่อการพิจารณาออกแบบนโยบายภาษีต่อไป

ส่องนโยบายภาษีของผู้สมัครพรรคเดโมแครตผู้เสนอเป็นตัวแทนพรรคเข้าแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2563

นโยบายภาษีของผู้สมัครพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับรัฐบาลกลางโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนชนชั้นกลางและช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยมากขึ้น อย่างไรก็ดีข้อเสนอส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้สูงและบริษัทขนาดใหญ่

การศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากภาระภาษี

ซึ่งหากในอนาคต SFIs แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อย่างจริงจังมากขึ้น การทบทวนเครื่องมือด้านภาษีจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม สำหรับการสนับสนุนภารกิจของ SFIs ภาครัฐอาจพิจารณาแนวทางอื่นๆ ทดแทนการใช้นโยบายด้านภาษี เช่น การให้เงินอุดหนุนในกรณีที่ต้องการผลักดันนโยบายต่างๆ เป็นต้น

ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Tax) จำเป็นหรือไม่?

อะไรคือ Carbon Border Tax? บทความนี้จะเล่าถึงความเป็นมา รวมถึงผลศึกษาผลกระทบการจัดเก็บภาษีคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและต่อประชาชนในกลุ่มต่างๆ

ทำการแฮกเบาๆ กับทีมของสรรพากรเพื่อหาปัญหาด้านภาษีของประเทศไทย เราค้นพบว่า ‘ภาษีไทยไม่ถูกใจประชาชน’ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจ่ายภาษี

7/7