Tag Archives: สถานที่ทำงานอัจฉริยะ

การปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนทางของความอยู่รอดไม่ว่าจะในระดับปัจเจกชนหรือในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ การขบคิดอย่างจริงจังว่า เราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ทันโลก โดยที่ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้ความเจริญกับธรรมชาติอยู่คู่กันได้อย่างยั่งยืน

1/1