Tag Archives: อาชีพดาวรุ่ง

อาชีพดาวรุ่งยุค COVID-19 ในประเทศไทย

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจภาพรวม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ท่ามกลางวิกฤติยังคงมีโอกาสเสมอ หากแรงงานไทยมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1/1