Tag Archives: เศรษฐกิจภาคตะวันออก

การให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศให้เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนและอุตสาหกรรมในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนแห่งภูมิภาคเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

1/1