Tag Archives: Smart Workplace

การปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนทางของความอยู่รอดไม่ว่าจะในระดับปัจเจกชนหรือในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ การขบคิดอย่างจริงจังว่า เราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ทันโลก โดยที่ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้ความเจริญกับธรรมชาติอยู่คู่กันได้อย่างยั่งยืน

บทความนี้จึงนำเสนอแนวคิด Smart City ในการพัฒนาสังคมเมืองทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้ ICT รวมทั้ง Emerging Technologies เช่น Big Data Artificial Intelligence และ Internet of Things (IoT) เป็นต้น เข้ามาปฏิรูประบบการจัดการต่างๆ ในเมือง เพิ่มประสิทธิภาพของ Insight เพื่อช่วยในการตัดสินใจของ Social Planner รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตคนเมือง

2/2