Tag Archives: The National Archive

การเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แท้จริงแล้วคือการเดินทางย้อนเวลา แม้ว่าโลกทั้งโลกหรือเมืองทั้งเมืองคือประวัติศาสตร์ในตัวมันเองดังที่กล่าวไว้แล้วตอนต้น แต่ด้วยความเคยชินจากการใช้ชีวิตในเมืองเราอาจมองไม่เห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ตามตึกรามบ้านช่องที่เราเดินผ่าน ตามร่องรอยบนเสาหรือสะพานที่เราสัญจรผ่านเป็นประจำ การเข้าพิพิธภัณฑ์จึงเป็นการเดินเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลก โลกที่พาเราเดินทางย้อนเวลาไปยังยุคสมัยและสถานที่ที่เราสนใจ

1/1