การจัดเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex):
กรณีศึกษากลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing Countries)

การจัดเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex):
กรณีศึกษากลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing Countries)

บทความโดย
นายธณัฐ พวงนวม
นายวณัช บัณฑิตาโสภณ

เป็นที่ทราบกันว่า ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) นอกจากจะเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing Countries) ด้วย แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรซึ่งครอบคลุมไปถึงธุรกิจกาสิโน อาทิ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาด้านศีลธรรม อย่างไรก็ดี ธุรกิจดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้มาสู่ภาครัฐ รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการอื่น ๆ โดยบทความฉบับนี้ทางคณะผู้เขียนได้ทำการศึกษาการจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศข้างต้นมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทยจึงทำให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวของรัฐบาลได้ โดยสามารถติดตามในรายละเอียดได้ในลำดับต่อไป

ภาพที่ 1 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่การพนันหรือสถานบันเทิงแบบครบวงจรถูกกฎหมาย
ที่มา: The ASEAN Post (2562)

2. ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์มีตลาดการพนันภายในประเทศขนาดใหญ่และมีธุรกิจกาสิโนมากกว่า 50 แห่ง โดยมี The Manila Bay Casino เป็นธุรกิจกาสิโนแห่งแรกที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 45 ปี ส่วนกาสิโนที่ทำรายได้สูงสุดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือ Solaire Resort and Casino ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2556 สำหรับธุรกิจกาสิโนในประเทศฟิลิปปินส์สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

(1) ธุรกิจกาสิโนที่เป็นของรัฐ ชื่อว่า Casino Filipino

(2) ธุรกิจกาสิโนที่มีลักษณะเป็นการให้สัมปทานแก่เอกชน

(3) ธุรกิจกาสิโนที่มีลักษณะเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP)

ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการพนันอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยสถานการพนันที่เป็นกาสิโนแบบดั้งเดิม โดยพบการกระจุกตัวอยู่แถบกรุงมะนิลา ตลอดจนแบบออนไลน์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้ห้ามคนสัญชาติตัวเองเข้าเล่นการพนันในกาสิโนแบบมีถิ่นที่ตั้ง (Onsite) ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้มีมาตรการควบคุมการเล่นการพนันของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันประเทศฟิลิปินส์มี Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) เป็นหน่วยงานของภาครัฐฟิลิปปินส์ที่ทำหน้าที่กำกับ ออกกฎควบคุมกาสิโนทั้งหมดในประเทศ และให้บริการกาสิโนของรัฐ (ตัวอย่างเช่น Casino Filipino) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดย PAGCOR อยู่ภายใต้กำกับของ The Office of the President of the Philippines และนำส่งรายได้ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากร (The Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Customs)

ภาพที่ 2 รายได้รวมของกาสิโนในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ที่มา: กาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร (2565)

รายงานของ PAGCOR ได้แสดงผลประกอบการของกาสิโนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2562 ว่าธุรกิจกาสิโนมีรายได้อยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ประมาณร้อยละ 11.65 โดยเป็นรายได้จากเครื่องเล่น (Table Games) 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องสล็อตแมชชีน 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบิงโก 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรายได้ที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกหักเป็นภาษีและนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมราว 1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น แก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาระบบกีฬา รวมถึงแก้ปัญหาสังคมอื่น ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ The Philippine Inland Gaming Operator (PIGO) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกาสิโนในประเทศ ได้ประมาณการอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate: ETR) ของภาษีกาสิโนไว้ที่ร้อยละ 30 จากที่ตั้งเป้าว่าจะเก็บที่ประมาณร้อยละ 42.5 ขณะที่ในปี พ.ศ. 2559 มีการออกกฎหมายกำหนดให้ Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์กับลูกค้าภายนอกประเทศต้องเสียภาษี (Franchise Tax) ที่ร้อยละ 5 ของรายได้ แต่สำหรับรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ เสียภาษีเงินได้ตามปกติ

3. ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเริ่มมีกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมี Do San Resort Hotel เป็นกาสิโนแห่งแรกของประเทศ และต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลเวียดนาม ได้มีนโยบายขยายใบอนุญาตเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันประเทศเวียดนามมีกาสิโนทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกาสิโนและโรงแรมขนาดกลาง มีจำนวนโต๊ะให้เล่นการพนันไม่มาก (เฉลี่ยประมาณ 10 โต๊ะต่อแห่ง) โดยตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว เช่น ฮาลอง ดานัง ฮอยอัน เป็นต้น ซึ่งมีกาสิโนแห่งใหญ่ ได้แก่ Ho Tram Strip Casino เปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีจำนวนโต๊ะจดทะเบียนมากที่สุด 180 โต๊ะ และมีเครื่องสล็อตแมชชีนมากถึง 2,000 เครื่อง

สำหรับกฎหมายของประเทศเวียดนามยังไม่อนุญาตให้คนสัญชาติตัวเองเข้าเล่นการพนันในกาสิโน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศกัมพูชามีธุรกิจกาสิโนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประชิดชายแดนประเทศเวียดนามหลายจุดส่งผลให้คนเวียดนามนิยมข้ามไปเล่นการพนันในประเทศกัมพูชาค่อนข้างมาก รัฐบาลเวียดนามจึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในปี พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ โดยปัจจุบันกฎหมายกาสิโนของประเทศเวียดนามอนุญาตให้คนเวียดนามสามารถเล่นการพนันในกาสิโนที่ตั้งอยู่ภายในประเทศได้เพียง 2 แห่ง ได้แก่ Corona Resort and Casino บริเวณเกาะฟู้ก๊วก และ Van Don Scheme ในจังหวัดกวางนินห์ โดยมีมาตรการควบคุมการเล่นพนันที่ค่อนข้างรัดกุมด้วยการคัดกรองผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ กำหนดรายได้ต่อเดือน 10 ล้านดอง (ประมาณ 16,000 บาท) และต้องจ่ายค่าเข้า 1 ล้านดอง (ประมาณ 1,600 บาท) ต่อการเข้าไปเล่นได้ครั้งละ 24 ชั่วโมง หรือเหมาจ่ายแบบรายเดือน 25 ล้านดอง (ประมาณ 39,000 บาท) ถือเป็นโครงการนำร่องระยะ 3 ปี

ปัจจุบันกระทรวงการคลังของเวียดนามเป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับการพนันในประเทศ โดยจากการรายงานของกระทรวงการคลังเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่า ธุรกิจการพนันโดยเฉพาะกาสิโนมีผลประกอบการประมาณ 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และเสียภาษีให้รัฐบาลเวียดนามเฉลี่ยประมาณ 374 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจกาสิโนเสียภาษีให้ภาครัฐอยู่ที่ 588 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อีกทั้ง ธุรกิจกาสิโนรวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพนัน (Gambling Dens) ในประเทศเวียดนามจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยใช้ผลประกอบการ (Turnover) หักรางวัลที่จ่ายออก (Prizes) เป็นฐานในการคิดภาษีสรรพสามิตที่อัตราร้อยละ 30 โดยปัจจุบันประเทศเวียดนามมีธุรกิจกาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 7 แห่ง เช่น Ho Tram Resort Casino ในจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า Phoenix International Club จังหวัดบั๊กนิญ เป็นต้น และยังมีคลับเกมอิเล็กทรอนิกส์อีกราว 23 แห่ง

4. ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในประเทศลาว

ธุรกิจกาสิโนในประเทศลาวซึ่งได้รับการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แห่ง คือ แดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท (Dansavanh Nam Ngum Resort) สะหวันเวกัส (Savan Vegas Resort) และคิงโรมันกาสิโน (King Romans Casino) โดยแดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ทตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาบัฟฟาโล (Buffalo Mountain) ทะเลสาบแดนสะหวันดำเนินการโดยกลุ่มทุน Macau Legend Development ส่วนสะหวันเวกัสตั้งอยู่ที่แขวงสะหวันนะเขต ดำเนินการโดยกลุ่มทุน Sanum Investment จากมาเก๊าโดยอยู่ในเขตปลอดภาษี (Tax-free Special Economic Zone) และคิงโรมันกาสิโนตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระยะยาวตามข้อตกลงความร่วมมือของประเทศลาวและประเทศจีนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เริ่มดำเนินการพัฒนาปี พ.ศ. 2543 โดยธุรกิจทั้งหมดเป็นของนักลงทุนจีนที่ได้สิทธิ์สัญญาเช่าถึง 99 ปี โดยไม่ต้องจ่ายภาษี และเมื่อสัญญาหมดลงทรัพย์สินทั้งหมดในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะตกเป็นการถือครองของรัฐบาลลาว และกฎหมายของประเทศลาวไม่อนุญาตให้คนลาวเข้าเล่นการพนันในกาสิโน

ถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะไม่ได้รับรายได้ภาษีจากกาสิโนข้างต้น แต่รัฐบาลลาวเชื่อว่า ธุรกิจการพนันจะสร้างรายได้ให้ท้องที่นั้น ๆ รวมถึงเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวมี Slot Machine Venues กระจายอยู่ทั่วไปตามแนวพรมแดนลาวจีนและพรมแดนลาวไทย โดยเครื่อง Slot Machines เสียภาษีให้รัฐบาลลาวในอัตราร้อยละ 80 ของรายรับ นอกจากนี้ ยังมีกิจการลอตเตอรี่ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 อีกด้วย

5. ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่กำหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ โดยเริ่มให้มีกาสิโนที่ถูกกฎหมายขึ้นในประเทศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งกฎหมายได้กำหนดห้ามให้คนสัญชาติตนเองเข้าเล่นการพนันในกาสิโนแต่ธุรกิจกาสิโนหลายแห่งไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะธุรกิจกาสิโนที่ตั้งอยู่ตามแนวพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (กาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร; 2565)

ธุรกิจกาสิโนในประเทศกัมพูชามีการกระจายตัวอยู่ทั้งในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองต่าง ๆ เช่น ปอยเปตบาเวต เป็นต้น แต่หลายแห่งตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงชายแดนประเทศเวียดนาม สำหรับคนไทยนั้นได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้ข้ามเขตพรมแดนเข้าประเทศกัมพูชาเพื่อเล่นการพนันได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแต่จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจกาสิโนของประเทศกัมพูชามีจำนวน 101 แห่ง

ข้อมูลของกระทรวงการคลังของประเทศกัมพูชา ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลกัมพูชาจัดเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันรวม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในปี พ.ศ. 2563 จัดเก็บได้เพียง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 53 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปิดการให้บริการกาสิโนในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้มีการกำหนดกรอบทางกฎหมายและการบริหารจัดการธุรกิจกาสิโนให้มีประสิทธิภาพและความครอบคลุมมากขึ้นผ่าน Law on the Management of Integrated Resorts and Commercial Gambling (LMCG) อาทิ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ (Commercial Gambling Committee of Cambodia) และมีการกำหนดใบอนุญาตที่เป็นการเฉพาะขึ้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ภาษีกาสิโนจะเก็บจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Gaming Revenue: GGR) ในลักษณะที่คล้ายกันกับ
ประเทศอื่น ๆ โดยเก็บในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ แต่ถ้าเป็นกาสิโนเปิดใหม่จะเก็บภาษี 2 อัตราคือ
กลุ่มทั่วไปร้อยละ 7 ของรายได้ และกลุ่มเฉพาะ VIP[1] ร้อยละ 4 ของรายได้


6. ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียมีประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม การเล่นการพนันจึงเป็นข้อห้ามสำคัญหนึ่งตามหลักศาสนา อย่างไรก็ดี ธุรกิจกาสิโนที่ถูกกฎหมายมีขึ้นในประเทศมาเลเซียครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ในชื่อ Genting Highlands โดยเป็นกาสิโนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศมาเลเซีย สำหรับกฎหมายของประเทศมาเลเซียกำหนดห้ามให้ประชาชนในประเทศที่เป็นชาวมุสลิมเข้าเล่นในกาสิโนอย่างเด็ดขาด แต่ประชาชนที่มีเชื้อสายอื่น ๆ ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปสามารถเข้าเล่นได้และจะต้องแต่งกายสุภาพเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัท Genting Malaysia Berhad ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจกาสิโน Genting Highlands มีรายได้รวมราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2562 และมีกำไรลดลงเหลือเพียง 78.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 592.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 3 รายได้รวมของกาสิโนในประเทศมาเลเซีย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ที่มา: กาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร (2565)

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจกาสิโนในประเทศมาเลเซียเสียภาษีให้รัฐบาลมาเลเซียรวม 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเสียภาษีเงินได้ (Effective Tax Rate: ETR) ที่ร้อยละ 10.6 ของรายได้ อีกทั้ง ประเทศมาเลเซียยังมีการเก็บภาษีสรรพสามิตจากไพ่ (Cards) ที่ร้อยละ 10 แบบตามมูลค่า (Ad valorem) ขณะที่ภาษีสรรพสามิตจากไพ่นกกระจอก (Mahjong) อยู่ที่ร้อยละ 5-10 แบบตามมูลค่า (Ad valorem) เช่นเดียวกัน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing Countries)

ประเทศผู้ควบคุม และกำกับดูแลรายได้จากธุรกิจการพนัน
และสถานบันเทิง

แบบครบวงจร
เจ้าของรายได้
จากธุรกิจการพนัน
และสถานบันเทิง

แบบครบวงจร
รูปแบบของธุรกิจการพนัน
และสถานบันเทิงแบบครบวงจร
อัตราภาษีที่จัดเก็บ
จากธุรกิจการพนัน
และสถานบันเทิง
แบบครบวงจร
การแบ่งรายได้จากรัฐบาล
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
ประเทศฟิลิปปินส์รัฐบาลกลาง1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ในปี พ.ศ. 2562)
รัฐบาลกลาง1) ธุรกิจกาสิโนที่เป็นของรัฐ ชื่อว่า “Casino Filipino” 2) ธุรกิจกาสิโนที่มีลักษณะเป็นการให้สัมปทานแก่เอกชน 3) ธุรกิจกาสิโนที่มีลักษณะเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน (Public Private Partnership; PPP)
1) ภาษีกาสิโนในกำกับจัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้ 2) ภาษีกาสิโนออนไลน์จัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้
จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
แล้วนำมาจัดสรร
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
ประเทศเวียดนามรัฐบาลกลาง588 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี พ.ศ. 2562)รัฐบาลกลางธุรกิจกาสิโนรีสอร์ทและโรงแรมขนาดกลาง จำนวน 7 แห่ง ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนามโดยตั้งกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว
ภาษีสรรพสามิต
ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้
จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
แล้วนำมาจัดสรร
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
ประเทศลาวรัฐบาลกลางN/Aรัฐบาลกลางธุรกิจกาสิโนรีสอร์ท จำนวน 3 แห่งที่ได้รับอนุญาต
จากรัฐบาลลาว ได้แก่ 1) แดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท 2) สะหวันเวกัส 3) คิงโรมันกาสิโน
1) เครื่อง Slot Machines จัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 80 ของรายได้ 2) กิจการลอตเตอรี่จัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 25 ของรายได้
จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
แล้วนำมาจัดสรร
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
ประเทศกัมพูชารัฐบาลกลาง40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี พ.ศ. 2563)รัฐบาลกลาง1) ธุรกิจกาสิโนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองต่าง ๆ
    เช่น ปอยเปต บาเวต เป็นต้น 2) ธุรกิจกาสิโนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนไทยกัมพูชา
    และชายแดนประเทศเวียดนาม
1) ภาษีกาสิโนกลุ่มทั่วไปในอัตรา
ร้อยละ 7 ของรายได้ 2) ภาษีกาสิโนในกลุ่ม VIP
 ในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้
จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
แล้วนำมาจัดสรร
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
ประเทศมาเลเซียรัฐบาลกลาง36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี พ.ศ. 2561)รัฐบาลกลางGenting Highlands ของบริษัท Genting Malaysia Berhad โดยเป็นกาสิโนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศมาเลเซียภาษีสรรพสามิตไพ่และไพ่นกกระจอก
ที่ร้อยละ 5-10
จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
แล้วนำมาจัดสรร
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น

บทสรุป

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ 36 – 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยขึ้นอยู่กับแนวทางในการบริหารจัดการของแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นในลักษณะให้สัมปทานแก่เอกชนยกเว้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่รัฐบาลสามารถประกอบกิจการดังกล่าวได้ หรือร่วมทุนระหว่างเอกชน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอัตราภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ดังกล่าวของแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ ลักษณะ และประเภท ซึ่งมีทั้งแบบออนไลน์และแบบทั่วไป ทั้งนี้ ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ดังกล่าวถูกนำมาจัดสรรส่วนหนึ่งให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นสำหรับการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ตามกระบวนการงบประมาณ อีกทั้งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศในการดึงดูดให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ทางคณะผู้เขียนขอขอบคุณ ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่นคุณอรกันยา เตชะไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังท้องถิ่น และ ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์บทความนี้ และก่อนจากกันไปทางคณะผู้เขียนขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านติดตามบทความเกี่ยวกับธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจรในฉบับต่อไปอีกครั้ง

บรรณานุกรม

กรุงเทพธุรกิจ. (2563, สิงหาคม). ประเด็นร้อน ‘บ่อน’ ไทย! ชวนไปสำรวจ ‘กาสิโน’ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน. สืบค้น 1 มิถุนายน 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/892356

ณัฐกร วิทิตานนท์ และอาร์ม ตั้งนิรันดร (2565). กาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร. กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาไท. (2564, มกราคม). รู้หรือไม่? ‘บ่อนถูกกฎหมาย’ สร้างรายได้เข้ารัฐมหาศาล.จากhttps://prachatai.com/journal/2021/01/91287

B2B Combodia. (2564, มีนาคม). 2020 Casino Tax Collection Drops by More Than 50 percent (2563). สืบค้น 16 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.b2b-cambodia.com/news/2020-casino-tax-collection-drops-by-more-than50percent/#:~:text=Casino%20Tax%20collections%20in%20Cambodia&text=2015%3A%20%2429%20million%20in%20revenue,million%20in%20revenue%20tax%20collections.

David Burke. (2563, กุมภาพันธ์). Gambling Taxes Guide – How Gambling Tax is Handled Around The World. สืบค้น 1 มิถุนายน 2565, จาก https://casinodepositbonus.com/features/the-ultimate-guide-to-gambling-taxes-worldwide/

Devin O’Connor. (2564). Philippines Offshore Gaming Tax Revenue Increases Despite Fewer Operators. สืบค้น 10 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.casino.org/news/philippines-offshore-gaming-tax-revenue-increases/

Focus Gaming News. The 6 best casinos in the United Kingdom. สืบค้น 1 มิถุนายน 2565,
จาก https://focusgn.com/the-6-best-casinos-in-the-united-kingdom

GGRASIA. (2559, กันยายน). Macau Legend completes Savan Vegas acquisition. สืบค้น 28 เมษายน 2565, จาก https://www.ggrasia.com/macau-legend-completes-savan-vegas-acquisition/

Gentingmalaysia. Quarterly Report. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2565, จากhttps://www.gentingmalaysia.com/
investor_relations/quarterly-report/

HG.org LEGAL RESOURCE. Cambodia’s New Law on the Management of Commercial Gambling. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.hg.org/legal-articles/cambodia-s-new-law-on-the-management-of-commercial-gambling-59577

IAGA. (2563, กันยายน). Cambodia – Law on the Management of Integrated Resorts and Commercial Gambling. สืบค้น 17 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.theiaga.org/
cambodia—law-on-the-management-of-integrated-resorts-and-commercial-gambling

Laura Gumbrell. Danish GGR grows to DKK6.2bn in 2021 despite land-based decline. สืบค้น
1 มิถุนายน 2565, จาก https://igamingbusiness.com/danish-ggr-grows-to-dkk6-2bn-in-2021-despite-land-based-decline/

Laurice Claire C. Penamente. (2561). Revisiting Taxation of onshore and offshore POGOs. สืบค้น 1 มิถุนายน 2565, จาก https://home.kpmg/ph/en/home/insights/2019/12/revisiting-taxation-of-onshore-and-offshore-pogos.html

PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation). PAGCOR Annual Report. สืบค้น
28 เมษายน 2565, จาก https://www.pagcor.ph/annual-reports/annual-2019/pagcor-annual-report-2019.pdf

Playtoday. (2565, สิงหาคม). What States Have Casinos? Numbers and Statistics. จาก https://playtoday.co/blog/stats/what-states-have-casinos/#:~:text=The%20United%
20States%20has%20987%20casinos.&text=If%20you%20broaden%20the%20scope,one%20spot%20in%20the%20world.

นายธณัฐ พวงนวม
เศรษฐกรปฏิบัติการ
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ผู้เขียน

นายวณัช บัณฑิตาโสภณ
นักวิชาการอิสระ
ผู้เขียน