สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 33
ฉบับที่ 107 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (E-Book)

สวัสดีผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านครับ วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 107 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 นับเป็นฉบับที่ 2 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตีพิมพ์ เป็นการเผยแพร่ในรูปออนไลน์ (E-Book) เพื่อความรวดเร็วในการเผยแพร่ง่ายและสะดวกในการสืบค้นและอ้างอิง

วารสารฉบับนี้ ยังคงประกอบไปด้วยสาระ และความหลากหลายเช่นเคย รวมถึงมีความเป็นสากล โดยเราได้รับเกียรติจาก ทีมอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ซึ่งถือเป็นนักเขียนที่อยู่ในพื้นที่ มาเล่าถึงโครงการย่านแห่งโอกาส (Opportunity Zones) และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูร้านอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง ยังมีนักเศรษฐศาสตร์อีกหลายท่าน ที่มาอธิบายและวิเคราะห์ถึงวิธีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจำลองสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 การเกิดอุทกภัยปลายปี 2564 การวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบันด้วยเครื่องชี้เร็ว รวมถึงการวิเคราาะห์ภาคการท่องเที่ยวในแนวทางเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาที่เขียนเล่าประสบการณ์การฝึกงานกับ UN

ผมขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณนักเขียนทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวารสารฉบับนี้ รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยกันสร้างให้วารสารการเงินการคลัง เติบโตในวงการวิชาการในฐานะที่ เป็นสื่อกลางของความรู้การเงินการคลัง ในฉบับถัดไปเราเตรียมที่จะดำเนินการให้ระยะในการพิจารณาและระยะเวลาในการจัดทำเล่มเร็วขึ้น เพื่อทันต่อเหตุการณ์ทางวิชาการและทันต่อความต้องการของผู้เขียนและผู้อ่าน ฉบับนี้ขอเชิญท่านติดตามได้ภายในเล่ม พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ