Category Archives: Investment

Sustainability Bond: การระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สบน. มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนา Sustainability Bond อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะคงแผนการออก Sustainability Bond รุ่นเดิมต่อไป เพื่อเพิ่มวงเงินคงค้างให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อสภาพคล่อง ก่อนที่จะดำเนินการออก Sustainability Bond รุ่นอื่นๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้และสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมให้ออก Social Bond, Green Bond และ Sustainability Bond สำหรับโครงการที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นในอนาคต

คราฟต์เบียร์

ผู้ที่จะยื่นขออนุญาตผลิตเบียร์ทุกรายจะต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถดำเนินการผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศได้ ดังนั้น จึงจัดเก็บภาษีได้เฉพาะคราฟต์เบียร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่งและค่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเก็บรักษาความเย็นของเบียร์ระหว่างการขนส่ง ทำให้คราฟต์เบียร์ไทยมีราคาสูงและแข่งขันในตลาดได้ยากเมื่อเทียบกับเบียร์ที่ผลิตภายในประเทศ

วิถีใหม่ในการพยากรณ์อัตราการว่างงานไทย ด้วยข้อมูลจาก Google Trends และ Twitter

อัตราการว่างงานของไทยมีความสัมพันธ์กับข้อมูลจาก Google Trends มากกว่าข้อมูลจาก Twitter ทุกข้อมูล โดยข้อมูลจาก Google Trends ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานมากที่สุด คือ คำว่า “ว่างงาน” ส่วนข้อมูลจาก Twitter คำว่า “สัมภาษณ์งาน” มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด

ผลสำรวจการประเมินมาตรการกระทรวงการคลัง กรณีศึกษา มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

ผลการประเมินมาตรการพบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศทั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2563 มีสัดส่วนลูกค้าที่ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและยอดขายของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 6%-20%

ปลดล็อกอสังหาฝ่าวิกฤตโควิด

ท้ายที่สุด จากการพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างพี่โก้ ทีมงานก็ได้สรุปได้ว่า คติในการทำธุรกิจในยุคโควิดของเขา คือ “Learn to live with it” เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับทุกวิกฤติอยู่ตลอด วันนี้เราไม่รู้ได้ว่าในอนาคตโลกจะพบเจอกับอะไรอีกบ้าง แต่ด้วยพื้นฐานที่คิดบวกและพร้อมรับมือกับทุกสิ่ง จะเป็นทางเดียวที่เราจะผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่าง Happy

อาชีพดาวรุ่งยุค COVID-19 ในประเทศไทย

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจภาพรวม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ท่ามกลางวิกฤติยังคงมีโอกาสเสมอ หากแรงงานไทยมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หวย กินแล้วแบ่งรัฐบาล

การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คำนวณเงินในกระเป๋ากันให้ดีก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปตอนสิ้นเดือนก็เป็นได้

มาตรการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (e-commerce) ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนของรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องจำกัดการช่วยเหลือเฉพาะด้านการให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน หรือเสริมทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ แต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละคน (Put the Right Man on the Right Job) ให้ผู้ประกอบการมุ่งผลิตสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการขาย

ในปี 2020 คำทำนายที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นของ Nouriel Roubini นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ที่ทำนายว่าปี 2020 เศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่เห็นด้วยกับคำทำนายดังกล่าว และขอฉายภาพคำทำนาย 5 ประการที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ดังนี้

FinTech Startups เหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการ Reshape โลกของ SMEsได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เลยหากปราศจากเส้นทางเดินที่ภาครัฐได้เปิดไว้ให้อย่างเหมาะสม

10/17