Category Archives: In the view

ดร. พรชัย ฐีระเวช

มื่อวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่เขตตรวจราชการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ

บทความนี้จึงขอเล่าชีวิตการศึกษา การทำงาน รวมทั้งภารกิจ แนวทางการทำงาน และความเห็นในประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเราจะได้รู้จักเธอมากขึ้นในฐานะผู้นำหญิงคนแรกของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และด้านการเงินการคลังของสหรัฐฯ

การปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนทางของความอยู่รอดไม่ว่าจะในระดับปัจเจกชนหรือในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ การขบคิดอย่างจริงจังว่า เราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ทันโลก โดยที่ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้ความเจริญกับธรรมชาติอยู่คู่กันได้อย่างยั่งยืน

ผมขอเรียนว่า เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อฝ่าฟันมรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้ได้ พร้อม ๆ กับสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของประเทศต่อไป

6/6