Category Archives: In the view

การปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนทางของความอยู่รอดไม่ว่าจะในระดับปัจเจกชนหรือในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ การขบคิดอย่างจริงจังว่า เราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ทันโลก โดยที่ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้ความเจริญกับธรรมชาติอยู่คู่กันได้อย่างยั่งยืน

ผมขอเรียนว่า เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อฝ่าฟันมรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้ได้ พร้อม ๆ กับสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของประเทศต่อไป

3/3