Contact Us

ช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้ท่านมีข้อมูลด้านเศรษฐกิจ นโยบาย และมาตรการที่สำคัญ อย่างรอบด้าน ท่านสามารถสั่งซื้อวารสารการเงินการคลังผ่านได้หลายช่องทางดังนี้

  1. ช่องทางออนไลน์ ศูนย์หนังสือจุฬา
  2. Facebook inbox ของ FPO Journal

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท 10140

ฝ่ายบรรณาธิการ
fpojournaleditor@gmail.com

ฝ่าย online
fpojournalonline@gmail.com

ฝ่ายสมาชิก
fiscaljournal@gmail.com