สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 112 ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (E-Book)

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ในปี 2566 นี้ วารสารการเงินการคลังขึ้นสู่ปีที่ 35 แล้ว หากนับเป็นช่วงอายุคน ก็ถือว่าอยู่ในวัยแรงงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

ในปีที่ผ่านมา เป็นอีกปีที่สำคัญของวารสารการเงินการคลังที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเผยแพร่บทความผ่านช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่านสื่อสังคมต่าง ๆ ทั้ง Website Facebook Twitter Blockdit และ YouTube รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่โดยได้จัดทำรายการ Local Reach เอื้อมลึก ถึงภูมิภาค ที่ทางวารสารของเราร่วมมือกับกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เชิญกูรูจากภูมิภาคมาถ่ายทอดเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงถอดบทเรียนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน ผมในฐานะตัวแทนวารสารการเงินการคลังขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ได้ให้การอุปการะคุณวารสารการคลังให้สามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ “พื้นที่ความคิด เศรษฐกิจการคลังของคนทันสมัย”

สำหรับสาระความรู้ดีๆ ในปีใหม่ 2566 นี้ ทีมวารสารการเงินการคลังอยู่ระหว่างการพัฒนารายการสัมภาษณ์ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่และนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของเราครับ สำหรับบนเว็บไซต์ fpojournal เราจะเปิด section ใหม่ เพื่อนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจมานำเสนอในรูปแบบ infographic ภายใต้ชื่อ Economic Brief ซึ่งข้อมูลชุดแรกที่จะเอาลงเว็บไซต์เร็ว ๆ นี้ จะมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากมาย ตั้งแต่ผลกระทบการขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าแรง ราคาน้ำมัน ต่อภาคธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจภาคครัวเรือนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เจาะลึกพฤติกรรมการบริโภคและหนี้ของครัวเรือน การวิเคราะห์ cluster การท่องเที่ยวไทย การนำเสนอเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เช่น การวัดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากtechnology การวิเคราะห์ข้อมูลเช่น AI ในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังจะเพิ่มการ update รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ที่จัดทำโดยกระทรวงการคลังเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

สุดท้าย ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งบทความมาเผยแพร่กับทางวารสารการเงินการคลังของเราครับ เรายินดีรับบทความ บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจในเชิงเศรษฐกิจทุกประเภท ซึ่งที่ผ่านมาวารสารเราก็เปิดกว้างรับบทความจากทั้งประชาชนทั่วไป ข้าราชการ นักศึกษาคณาจารย์ และองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ส่งบทความเข้ามา เนื้อหาก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของไทย การพัฒนาอุตสาหกรรม ประสบการณ์เศรษฐกิจในต่างประเทศ การท่องเที่ยว การระดมทุนสีเขียว การวิเคราะห์ภาษี การวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อโควิด การประเมินเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ แต่หากท่านมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอื่นใดที่คิดว่าน่าสนใจ วารสารของเราก็พร้อมรับพิจารณาเสมอครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
31 มกราคม 2566