สาร บก. วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 115 ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 (E-Book)

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารการเงินการคลัง ฉบับ e-Book ล่าสุด ในฉบับที่ 115 ปีที่ 35 ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เรายังคงมีบทความและเรื่องราวดี ๆ มานำเสนอให้ท่านผู้อ่านของเราอย่างครบรสเช่นเคยครับ

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ

ทั้งในด้านนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบทความที่เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ อาทิ เรื่อง Creative Economy ของไทย และแนวทางการดำเนินนโยบายการคลังในต่างประเทศ ตอนที่ 1 บทความเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยสู่ตลาดโลก ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC ในตอนที่ 2 ซึ่งต่อจาก e-Book ฉบับที่แล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ The Impact of Creative Accounting on Investor Confidence And the Stability on The Thai Economy และ Rethinking the Local Currency Trade Illusion: an Investigation on Exchange Rate Volatility นอกจากนี้ ยังรวบรวมหลากหลายแนวคิดเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อาทิ การจัดเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันและสถานบันเทิงแบบครบวงจร  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ: ความท้าทายสำคัญต่อภาคการคลังและอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ระบบบำนาญของประเทศ Iceland

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวารสารฉบับนี้ หากท่านสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทความผ่านวารสารการเงินการคลัง โปรดส่งบทความผ่านเข้ามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : 
fpojournaleditor@gmail.com นอกจากนี้ หากท่านไว้วางใจให้วารสารการเงินการคลังเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อ 092 258 6782 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการวารสารการเงินการคลัง
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
31 ตุลาคม 2566