Tag Archives: ชลบุรี

มื่อวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่เขตตรวจราชการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ

1/1