Author Archives: Editor Team

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

กรณีที่มีการฟ้องคดีซึ่งต้องบังคับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ หรือกรณีที่ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ การทราบว่าเมื่อมีการฟ้องคดีและสงสัยเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้พิพากษา ตุลาการศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ จึงทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ทำไมหมอถึงเลือกดื่มน้ำเปล่า มากกว่าน้ำวิตามิน?

สรุปได้ว่า ในแง่ความเสี่ยงต่อสุขภาพของน้ำวิตามินนั้น ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ชัดเจน ณ ปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เพราะยังมีประเด็นทางสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานวิตามินเสริมปริมาณสูงระยะยาว สารให้ความหวานแทนน้ำตาล และสารแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ ที่ต้องรอการพิสูจน์ในระยะยาวต่อไป แต่สำหรับคนที่ตั้งใจจะดื่มน้ำเพื่อดูแลสุขภาพนั้น หมอแนะนำว่า

คราฟต์เบียร์

ผู้ที่จะยื่นขออนุญาตผลิตเบียร์ทุกรายจะต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถดำเนินการผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศได้ ดังนั้น จึงจัดเก็บภาษีได้เฉพาะคราฟต์เบียร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่งและค่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเก็บรักษาความเย็นของเบียร์ระหว่างการขนส่ง ทำให้คราฟต์เบียร์ไทยมีราคาสูงและแข่งขันในตลาดได้ยากเมื่อเทียบกับเบียร์ที่ผลิตภายในประเทศ

วิถีใหม่ในการพยากรณ์อัตราการว่างงานไทย ด้วยข้อมูลจาก Google Trends และ Twitter

อัตราการว่างงานของไทยมีความสัมพันธ์กับข้อมูลจาก Google Trends มากกว่าข้อมูลจาก Twitter ทุกข้อมูล โดยข้อมูลจาก Google Trends ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานมากที่สุด คือ คำว่า “ว่างงาน” ส่วนข้อมูลจาก Twitter คำว่า “สัมภาษณ์งาน” มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด

มุมมองของระบบ GFS ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI ยังคงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ (Public Corporations) ตามนิยามของระบบ GFS ซึ่ง สศค. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสถิติการคลังตามระบบ GFS ของภาคสาธารณะยังคงต้องจัดทำข้อมูลสถิติการคลังตามระบบ GFS ของ THAI เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน ฐานะการคลัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อดุลการคลัง (Net OperatingBalance) ของภาคสาธารณะ (Public Sector) และใช้แนวความคิดดังกล่าวในการพิจารณารัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลสถิติการคลังของรัฐวิสาหกิจตามระบบ GFS ต่อไป

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบรรเทาปัญหาโรคโควิด 19

บทบาทสำคัญของ อปท. กับการบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะรวบรวมการดำเนินการที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา

แนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจนอย่างยั่งยืน

การดำเนินนโยบายโดยการแทรกแซง/สนับสนุน “ตลาดแรงงานของแต่ละพื้นที่” ผ่านเครื่องมือทางการคลังอาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถเป็นเครื่องมือกระตุ้นอุปสงค์และอุปทานแรงงานได้โดยการให้เงินอุดหนุนและลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการจ้างผู้มีรายได้น้อยตามสัดส่วนที่กำหนด ในขณะเดียวกันการใช้ “เบี้ยคนขยัน” เป็นแรงกระตุ้นอีกทางให้ผู้มีรายได้น้อยทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายการคลังดังกล่าวจะสำเร็จและสามารถกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้นั้น ต้องอาศัยการเข้าถึงและความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกในบริบทของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนตลอดจนลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

Cyber Security

ยิ่งโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากเท่าใด Cybersecurity ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเท่านั้น การเติบโตทางธุรกิจจะไม่สามารถยั่งยืนได้ หากขาด Cybersecurity เพราะการถูกโจมตีระบบเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ธุรกิจสูญเงินจำนวนมหาศาลได้

ผลสำรวจการประเมินมาตรการกระทรวงการคลัง กรณีศึกษา มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

ผลการประเมินมาตรการพบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศทั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2563 มีสัดส่วนลูกค้าที่ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและยอดขายของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 6%-20%

กฎหมายไทยพร้อมหรือยัง ถ้าสถาบันการเงินเกิดภาวะล้มละลาย

ก่อนที่จะอ่านต่อไป อยากจะแจ้งความประสงค์ของบทความนี้เพื่อทราบเป็นเบื้องต้นก่อน ที่เขียนนี้ไม่ได้สื่อว่าจะเกิดเหตุชวนขวัญสยองอันใกล้แต่อย่างใด แต่มุ่งหมายที่จะชี้ให้ทราบ แม้นว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน ประเทศไทยก็มีเครื่องมือพร้อมรับเหตุการณ์นี้เรียบร้อย และขอเฉลยเลยว่าประเทศไทยมีกระบวนการล้มละลายสำหรับสถาบันการเงินมาแล้วเป็น 10 ปี

10/59