Tag Archives: พัชรนันท์ รุ่งเจริญ

มุมมองของระบบ GFS ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

THAI ยังคงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ (Public Corporations) ตามนิยามของระบบ GFS ซึ่ง สศค. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสถิติการคลังตามระบบ GFS ของภาคสาธารณะยังคงต้องจัดทำข้อมูลสถิติการคลังตามระบบ GFS ของ THAI เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน ฐานะการคลัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อดุลการคลัง (Net OperatingBalance) ของภาคสาธารณะ (Public Sector) และใช้แนวความคิดดังกล่าวในการพิจารณารัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลสถิติการคลังของรัฐวิสาหกิจตามระบบ GFS ต่อไป

1/1