Tag Archives: วิทยา เอกวิรุฬห์พร

4P การตลาด วิถีพุทธ กับการหลุดพ้นกับดักทางการเงิน

“สัจธรรม การเวียนว่ายตายเกิดในวงจร 4P” นี้ยังคงมีอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการ 4P จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นไปตามแก่นธรรมที่สอนให้เราตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทนั่นเอง ส่วนเราเลือกที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ หรือจะหลุดพ้น ได้อิสระ ก็สุดแต่บุญกรรมของแต่ละคน COVID-19 ครั้งนี้ น่าจะทำให้เราหันกลับมาให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินอย่างระมัดระวังและมีสติอยู่ตลอดเวลา เพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้อย่างยั่งยืน

1/1