Tag Archives: ศิรินันท์ ไหมคง

ขอฝากให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษี มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของเราด้วยการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอย่าลืม 1) ตรวจสอบความถูกต้องการใช้ประโยชน์ 2) ตรวจสอบ ความถูกต้องในการคำนวณภาษี และ 3) เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ อปท. ได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นกันนะ

1/1