Author Archives: memo.admin

ขอฝากให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษี มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของเราด้วยการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอย่าลืม 1) ตรวจสอบความถูกต้องการใช้ประโยชน์ 2) ตรวจสอบ ความถูกต้องในการคำนวณภาษี และ 3) เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ อปท. ได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นกันนะ

Blockchain

ในประเทศไทยอาจสามารถดำเนินการระยะเวลาอันสั้นกว่าในอดีต ทั้งนี้ ยังอาจขยายผลไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความร่วมมือในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และหากสามารถนำระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับ ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งการรับชำระภาษี การคืนเงินภาษี รวมถึงการควบคุมการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย

Rcep Melbourne

ความเป็นมาของการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในภาพรวม จากนั้น ค่อยเจาะลึกในประเด็นการเจรจาจัดทำร่างภาคผนวกการค้าบริการด้านการเงิน โดยเล่าถึงกลไกการเจรจา รวมถึงสาระสำคัญของร่างภาคผนวกดังกล่าว และปิดท้ายด้วยแนวทางการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในอนาคต

weight-loss

ถ้ามีใครสักคนเดินมาบอกคุณว่า เขาอยากลดน้ำหนัก เชื่อว่าผู้อ่านแทบร้อยทั้งร้อย จะให้คำแนะนำทำนองนี้ไปกับเพื่อน ความเชื่อว่าการกินน้อยๆ และออกกำลังเยอะๆ ก็จะผอมเอง แทบจะเรียกได้ว่าเป็น common belief ของการลดน้ำหนักที่ไม่มีใครปฏิเสธ

การปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนทางของความอยู่รอดไม่ว่าจะในระดับปัจเจกชนหรือในระดับธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ การขบคิดอย่างจริงจังว่า เราจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ทันโลก โดยที่ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้ความเจริญกับธรรมชาติอยู่คู่กันได้อย่างยั่งยืน

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบอื่นๆ ได้ โดยผู้บริโภคจะได้รับการดูแลในส่วนของการทำสัญญาที่เป็นธรรมการติดตามทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

FinTech Startups เหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการ Reshape โลกของ SMEsได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เลยหากปราศจากเส้นทางเดินที่ภาครัฐได้เปิดไว้ให้อย่างเหมาะสม

บางครั้งเราลืม มัวแต่ไปที่อื่น จนลืมความสวยงามในบ้านเรา ซึ่งแท้จริงแล้วทุกจังหวัดของประเทศเรามีสิ่งสวยงาม นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศเราจึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ผมขอเรียนว่า เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อฝ่าฟันมรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้ได้ พร้อม ๆ กับสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของประเทศต่อไป

9/9