Tag Archives: สังคมผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุ: ความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ

การเข้าสู่สังคมสูงอายุมิได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กับประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วกำลังเผชิญเช่นเดียวกัน

1/1