Tag Archives: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เขตพัฒนาพิเศษเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการที่จำเพาะของประเทศ และเป็นนโยบายที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว โดยการออกกฎหมายกำหนดพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษ และการให้สิทธิประโยชน์ผ่านทางมาตรการภาษี รวมทั้งนโยบายด้านแรงงาน เพื่อให้พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษมีความพร้อมต่อการลงทุน

1/1