Tag Archives: MSMES

สำหรับประมาณการ GDP MSME ปี 2564 สสว. คาดว่า GDP MSME จะกลับมาขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 4.0 ถึง 5.0 ต่อปี เนื่องจากการผลิตวัคซีนและใช้จริงได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 รวมถึงอานิสงส์จากมาตรการต่าง ๆ ภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะดำเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2563 ตลอดจนโครงการลงทุนของภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนหลายโครงการที่ใกล้จะแล้วเสร็จและโครงการลงทุนด้านคมนาคมทั้งทางถนนและระบบรางอีกหลายโครงการที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2564 จะเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

1/1