Category Archives: Law

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

กรณีที่มีการฟ้องคดีซึ่งต้องบังคับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ หรือกรณีที่ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ การทราบว่าเมื่อมีการฟ้องคดีและสงสัยเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้พิพากษา ตุลาการศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ จึงทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

กฎหมายไทยพร้อมหรือยัง ถ้าสถาบันการเงินเกิดภาวะล้มละลาย

ก่อนที่จะอ่านต่อไป อยากจะแจ้งความประสงค์ของบทความนี้เพื่อทราบเป็นเบื้องต้นก่อน ที่เขียนนี้ไม่ได้สื่อว่าจะเกิดเหตุชวนขวัญสยองอันใกล้แต่อย่างใด แต่มุ่งหมายที่จะชี้ให้ทราบ แม้นว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน ประเทศไทยก็มีเครื่องมือพร้อมรับเหตุการณ์นี้เรียบร้อย และขอเฉลยเลยว่าประเทศไทยมีกระบวนการล้มละลายสำหรับสถาบันการเงินมาแล้วเป็น 10 ปี

2/2