Tag Archives: การลงทุน

ผลการศึกษา พบว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ GDP ในทุกสาขาการผลิตเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 231,476 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นผลกระทบต่อ GDP ร้อยละ 1.23 ต่อปี ในขณะที่การลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ GDP ในทุกสาขาการผลิตเฉลี่ยสูงสุดถึง 145,607 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นผลกระทบต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 0.77 ต่อปี

โครงการย่านแห่งโอกาส หรือ Opportunity Zones (OZ) ของประเทศสหรัฐฯ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ภายใต้กฎหมาย Tax Cuts and Job Act 2017 เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้เงินทุนระยะยาวไหลเข้าสู่ชุมชนที่มีรายได้ต่ำทั่วสหรัฐฯ เพื่อทำให้เกิดการสร้างงาน การขยายตัวของเศรษฐกิจ และลดความยากจนในพื้นที่ด้อยโอกาส โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนลงทุนใน Qualify Opportunity Fund (QOF) เพื่อลงทุนใน OZ

Decentralized Finance เรียกย่อๆ ว่า DeFi (ดีไฟ) เป็นเหมือนโลกอีกใบ แม้จะมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงินอยู่บ้าง แต่โลกใบใหม่นี้มีกฎเกณฑ์หลายอย่างซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโลกเก่า เป็นดินแดนที่เรียกได้ว่ายังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว (Unsettled) วิวัฒน์ (Evolve) และถูกท้าทายจนต้องปรับตัว (Disrupt) อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาใหม่ได้ทั้งตักตวงผลประโยชน์ และเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ที่ตัวเองเห็นสมควร เข้าทำนองยิ่งความเสี่ยงสูงก็ยิ่งได้ผลตอบแทนสูง (High Risk High Return) ซึ่งก็ต้องมาดูว่าจะมีคนในวงการเดิมเห็นด้วยมากน้อยอย่างไร

3/3