Tag Archives: ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย

ผลการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยรองรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันชาติ ของ สปป. ลาว (วันที่ 2 ธันวาคม 2564)

มื่อวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่เขตตรวจราชการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกวารสารการเงินการคลังและท่านผู้อ่านทุกท่าน การจัดทำวารสารการเงินการคลังฉบับนี้ นับเป็นการทำงานบนความท้าทายของพวกเราทีมงานวารสารการเงินการคลัง เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม

3/3