Tag Archives: นภัสวรรณ บุญช่วย

บทความโดยดร.นรพัชร์ อัศววัลลภนางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

บทความโดยดร.นรพัชร์ อัศววัลลภนางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินบทบาทในฐานะองค์กรเอกชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

บทความโดยนางสาวจรัลรัตน์ พงศ์ภานุสิทธ์นางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเริ่มออกกฎหมายให้สามารถปลูก หรือสูบกัญชาได้อย่างเสรี

4/4