Category Archives: World

บทความโดยนายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์นายธณัฐ พวงนวมนางสาวบุณฑริกา  ชลพิทักษ์วงศ์นางสาวณัฏฐธิดา  จันภักดี

บทความโดยนายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์นายธณัฐ พวงนวมนางสาวบุณฑริกา  ชลพิทักษ์วงศ์นางสาวณัฏฐธิดา  จันภักดี

บทความโดยนายธณัฐ พวงนวมนายกานต์  แจ้งชัดใจนางสาวณัฏฐธิดา  จันภักดี บทนำ

บทความโดยภัชชา ธำรงอาจริยกุล 1. บทนำ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการค้าและการติดต่อซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าไร้พรมแดนในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

10/87