Tag Archives: รศ.ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์

Cyber Security

ยิ่งโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากเท่าใด Cybersecurity ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเท่านั้น การเติบโตทางธุรกิจจะไม่สามารถยั่งยืนได้ หากขาด Cybersecurity เพราะการถูกโจมตีระบบเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ธุรกิจสูญเงินจำนวนมหาศาลได้

เตรียมพร้อมรับมือไม่ใช่เพียงแต่ในกลุ่มธนาคารหรือนักลงทุน แต่นักกฏหมายและหน่วยงานกำกับการชำระเงินและการธนาคารอาจจะต้องสร้างชุดเกราะให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคารและการชำระเงินที่ครอบคลุมถึงเงินดิจิตอลที่อาจเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

2/2