Tag Archives: Digital Transformation

ธุรกิจประกันภัยได้ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation และผู้ประกอบการเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ทำให้เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้า ทั้งในด้านการเลือกซื้อบริการประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การแจ้งเคลม และการคืนเบี้ยประกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เราจึงเริ่มได้ยินคำว่า “InsurTech” กันมากขึ้น

Cyber Security

ยิ่งโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากเท่าใด Cybersecurity ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเท่านั้น การเติบโตทางธุรกิจจะไม่สามารถยั่งยืนได้ หากขาด Cybersecurity เพราะการถูกโจมตีระบบเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ธุรกิจสูญเงินจำนวนมหาศาลได้

3/3