Tag Archives: เกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล

บทความโดยดร.เกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล “การค้าชายแดน” เป็นการค้าระหว่างประเทศรูปแบบหนึ่ง ที่มีพื้นฐานมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศ

บทความโดยดร. เกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการค้าชายแดนภายใต้เศรษฐกิจวิถีใหม่

2/2