Tag Archives: Universal Basic Income

ข้อคิดในการดำเนินโยบาย Universal Basic Income (UBI): ถอดบทเรียนจากงานศึกษาของธนาคารโลก

การให้เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างถ้วนหน้า (Universal Basic Income: UBI) เป็นหนึ่งในรูปแบบการช่วยเหลือทางสังคมซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UBI มักถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการว่างงานที่กำลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Unemployment)

1/1