Category Archives: Local Administration

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา รวมถึงการเป็นพื้นที่นำร่องของการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างจังหวัดขอนแก่น ที่ถือว่าเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เน้นการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก คือ การขนส่ง Logistics & Transportation หรือ Smart Mobility ด้านการประชุมและเศรษฐกิจ MICE City หรือ Smart Economy และด้านการแพทย์ Medical & Healthcare หรือ Smart Living มุ่งสู่การเป็น Medical Hub of  AEC ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูแลสุขภาพเดินทางมายังประเทศไทย และหากพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเราอาจจะนึกถึงภาพของไดโนเสาร์หรือวัตถุโบราณ ตามคำขวัญของจังหวัด “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก” แต่ในปัจจุบันขอนแก่นได้พัฒนาจากภาพจำเมื่อก่อนไปมาก

เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายๆ รูปแบบ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติงามตา งามล้ำค่านครพิงค์”

สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบไปยังหลายจังหวัดของประเทศ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ตามลำดับ

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบรรเทาปัญหาโรคโควิด 19

บทบาทสำคัญของ อปท. กับการบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะรวบรวมการดำเนินการที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา

4/4