Tag Archives: บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์

บทความโดยดร.กวิน เอี่ยมตระกูลบุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์ปภัช สุจิตรัตนันท์ 1.บทนำ

ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว นโยบายการคลังจะทำหน้าที่สนับสนุนการดูแลเศรษฐกิจ
เพื่อรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ควบคู่กับการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เหมาะสม รวมถึงดูแลบรรเทาผลกระทบต่อภาระการดำรงชีพของประชาชนแบบเฉพาะกลุ่ม อาทิ การให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดูแลกลุ่มลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการดูแลราคาสินค้าที่จำเป็นรวมถึงราคาพลังงาน และพร้อมจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จำเป็น ขณะที่นโยบายการเงินมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตามความเป็นมาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศต่างให้ความสำคัญ ทั้งนี้ คำนิยามของ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา รวมถึงการเป็นพื้นที่นำร่องของการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างจังหวัดขอนแก่น ที่ถือว่าเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เน้นการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก คือ การขนส่ง Logistics & Transportation หรือ Smart Mobility ด้านการประชุมและเศรษฐกิจ MICE City หรือ Smart Economy และด้านการแพทย์ Medical & Healthcare หรือ Smart Living มุ่งสู่การเป็น Medical Hub of  AEC ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูแลสุขภาพเดินทางมายังประเทศไทย และหากพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเราอาจจะนึกถึงภาพของไดโนเสาร์หรือวัตถุโบราณ ตามคำขวัญของจังหวัด “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก” แต่ในปัจจุบันขอนแก่นได้พัฒนาจากภาพจำเมื่อก่อนไปมาก

10/12