Tag Archives: กานต์ แจ้งชัดใจ

บทความโดยนายธณัฐ พวงนวมนายกานต์  แจ้งชัดใจนางสาวณัฏฐธิดา  จันภักดี บทนำ

บทความโดยนายธณัฐ  พวงนวมนายกานต์  แจ้งชัดใจนางสาวปภัช  สุจิตรัตนันท์ บทนำ

บทความโดยนายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์นายธณัฐ  พวงนวมนายกานต์  แจ้งชัดใจ 1.

บทความโดยนายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์นายธณัฐ พวงนวมนายกานต์  แจ้งชัดใจ 1.

สำหรับ Key Success ของโครงการวังจันทร์วัลเลย์แห่งนี้ ได้แก่ คนและนักลงทุน โดยเมื่อมีจำนวนคนที่เข้ามาในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และอยู่อาศัย เพิ่มขึ้น จะทำให้เมืองมีการขยายตัวและพัฒนาระบบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงนักลงทุนที่เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะนักลงทุนจะมาตั้งอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในเมืองแห่งนี้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงจะกระตุ้นการจ้างงานได้อีกด้วย

โมเดลแห่งความสำเร็จ ที่เรียกว่า “สกลนครโมเดล” เป็นโมเดลที่รวมความร่วมมือมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเมือง ภาคประชาชน ให้มาทำงานด้วยกันโดยมีเกษตรกร เป็นเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะต้องพาเกษตรกรทำจริง พาทำ ทำอย่างแม่นยำ และแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

10/15