Category Archives: Investment

FinTech Startups เหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการ Reshape โลกของ SMEsได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เลยหากปราศจากเส้นทางเดินที่ภาครัฐได้เปิดไว้ให้อย่างเหมาะสม

เตรียมพร้อมรับมือไม่ใช่เพียงแต่ในกลุ่มธนาคารหรือนักลงทุน แต่นักกฏหมายและหน่วยงานกำกับการชำระเงินและการธนาคารอาจจะต้องสร้างชุดเกราะให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคารและการชำระเงินที่ครอบคลุมถึงเงินดิจิตอลที่อาจเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

ทรัพย์อิงสิทธิจะเข้ามาเป็นเครื่องใหม่สำหรับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ทรัพย์อิงสิทธิก็เป็นเพียง “ทางเลือก” ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็ขึ้นอยู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ต้องการใช้ประโยชน์จะพิจารณาใช้ทรัพย์อิงสิทธิให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกรณี

ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทย

ขีดความสามารถหรือศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่ไทยมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ดี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กัน

ทิศทางภาคบริการไทย สู่ยุคของ “Modern service”

ภาคบริการของไทยที่ยังพึ่งพิงแต่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมหากจะหวังพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะในระยะยาวอาจจะมีข้อจำกัดด้านอุปทาน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นภาคบริการยังมิติทางกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคบริการมากยิ่งขึ้น

บทความนี้จึงนำเสนอแนวคิด Smart City ในการพัฒนาสังคมเมืองทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้ ICT รวมทั้ง Emerging Technologies เช่น Big Data Artificial Intelligence และ Internet of Things (IoT) เป็นต้น เข้ามาปฏิรูประบบการจัดการต่างๆ ในเมือง เพิ่มประสิทธิภาพของ Insight เพื่อช่วยในการตัดสินใจของ Social Planner รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตคนเมือง

สำหรับบทความนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลพื้นฐานและสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการ OBOR รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยกับกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องในโครงการ OBOR ผ่านช่องทางการค้า ตลอดจนนำไปสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษาในสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติมาช่วยในการคาดการณ์ผลต่อเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย

การให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศให้เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนและอุตสาหกรรมในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนแห่งภูมิภาคเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

38/38