Latest

CMIM: Financial Safety Net ของภูมิภาคอาเซียน+3

Indo-Pacific Economic Partnership: Understanding New US Position toward the Region

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions): มุมมองของอาเซียนและบทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี

กลไกทางการเงินในการสนับสนุนความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับการตั้งหน่วยงานทางเศรษฐกิจใหม่ของญี่ปุ่น

VIDEO


PODCAST